top of page
Snæfellsjokull1.jpg

Program

W jakim kierunku poprowadzi nas Prezydent Snæfellsjökull?

 

Podążamy za przykładem Islandzkiego Stowarzyszenia Młodych Ekologów (Ungra umhverfissinna): „Niezbędne jest, aby zmiany klimatyczne i inne kwestie środowiskowe znajdowały się w centrum uwagi obywateli podczas głosowania w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Nasza przyszłość zależy od przywrócenia naturalnej równowagi.”

Ekocentryczna prezydentura

 

„... wszystkie formy życia mają taką samą wartość niezależnie od ich wartości ekonomicznej dla interesów człowieka, oraz powinny być traktowane podmiotowo i prawnie chronione podobnie, jak ludzie.”*

Karta praw ekosystemów Islandii

Prezydencja będzie wspierać wysiłki na rzecz opracowania założeń Karty praw islandzkich ekosystemów.

Prawa natury

Kampania prezydencka na rzecz Snæfellsjökull wprowadza koncepcję praw natury do świadomości społecznej i polityki rządu w Islandii. W ciągu ostatnich piętnastu lat rządy i społeczności na całym świecie ustanowiły precedensy prawne dotyczące praw natury. 

  • W 2008 roku Ekwador jako pierwszy kraj na świecie przyjął Prawa Natury do swojej konstytucji.

  • W 2010 roku Boliwia wprowadziła swojego legislaturę Ley de Derechos de la Madre Tierra (Prawo Praw Matki Ziemi), które ogłosiło, że Ziemia i jej systemy życia są posiadaczami przyrodzonych praw.

  • W 2012 roku społeczność Maorysów wygrała sprawę o nadanie rzece Whanganui statusu żywej istoty, co zrównywałoby jej prawa z prawami człowieka zgodnie z prawem Nowej Zelandii. W 2017 r. zostało to uchwalone. 

  • W 2022 roku Mar Menor jako pierwszy podmiot niebędący człowiekiem otrzymał w Europie status osoby prawnej.

 

Te precedensy prawne podkreślają prawa ciał ponad ludzkich, w połączeniu z szacunkiem dla ekosystemów jako posiadających własną, nieodłączną wartość wykraczającą poza zasoby, jakie oferują ludziom. Te przyjęcia polityki proponują również niezbędną ponowną ocenę zarządzania zasobami naturalnymi, podając w szczególności pod wątpliwość rolę antropocentryzmu w tworzeniu polityki. 

Pytanie nie brzmi już: „Czy natura może mieć prawa?” Można i w coraz większej liczbie krajów tak się dzieje. Pytanie brzmi teraz, jak rozszerzyć uznanie tych praw i przejść do niezbędnej i nowej relacji z przyrodą, w której działania ludzkie mają na celu ochronę, a nie wyzysk świata przyrody.—Mari Margil, Centrum Praw Demokratycznych i Środowiskowych

Kluczowe idee

Antropocentryzm

„Podejście antropocentryczne w swojej najściślejszej formie konceptualizuje relację ludzkości z naturą zgodnie z wartością estetyczną, ekonomiczną lub społeczną natury dla istot ludzkich. Jest to perspektywa skupiona wyłącznie na ludzkich potrzebach, uznająca inne sposoby za gorsze. Taka postawa skutkuje nieograniczoną grabieżą i eksploatacją innych form życia. Innym formom życia nie przypisuje się żadnej wewnętrznej wartości: mają one wartość jedynie dzięki ich użyciu przez człowieka”.* Zob. Ekocentryzm.

Orzecznictwo ziemskie

„...filozofia prawa i zarządzania ludźmi oparta na idei, że ludzie są tylko jedną częścią szerszej społeczności istot i że dobro każdego członka tej społeczności zależy od dobrobytu Ziemi jako całości .”**

Ekocentryzm

„... wszystkie formy życia mają równą wartość niezależnie od ich wartości dla interesów człowieka oraz że powinny być uznawane i chronione jako posiadacze praw wraz z ludźmi.”* W Snæfellsjökull fyrir forseta rozszerzamy „formy życia” tak, aby obejmowały nie tylko biotyczne byty, ale także abiotyczne, aby nie hierarchizować tego, co zachodnia nauka uważa za spełniające wymogi życia jako jedyny warunek równości i praw.

Konstytucjonalizm środowiskowy

„Konstytucjonalizm środowiskowy jest zmienny i objawia się prawami materialnymi, prawami proceduralnymi, politykami dyrektywnymi, wzajemnymi obowiązkami lub kombinacjami tych i innych atrybutów”.*

„Doświadczenie innych krajów sugeruje kilka możliwości konstytucyjnego ugruntowania zachowania i ochrony środowiska naturalnego: (a) potwierdzenie praw samej przyrody, na przykład poprzez nałożenie na państwo i obywateli obowiązków ochrony Matki Natury (ekocentryczny zbliżać się); (b) Potwierdzenie prawa człowieka do czystego i zdrowego środowiska (podejście antropocentryczne); oraz (c) Odniesienie się do ochrony środowiska jako części prawa do równości międzypokoleniowej.”* 

Od 2012 r. rząd islandzki pracuje nad projektem ustawy o konstytucji, który miałby uwzględnić lit. b) w konstytucji. Ustawa ta była przedmiotem przeglądu Komisji Weneckiej w październiku 2020 r. 
* Cytat z przypisów EUROPEJSKIEJ KOMISJI NA RZECZ DEMOKRACJI PRZEZ PRAWO (KOMISJA WENECYJSKA) – OPINIA ISLANDII W SPRAWIE CZTERECH PROJEKTÓW KONSTYTUCYJNYCH USTAWPROCENA ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH, REFERENDÓW ORAZ PREZYDENTA ISLANDII, RZĄDU, FUNKCJI WŁADZY WYKONAWCZEJ I INNYCH KWESTII INSTYTUCJONALNYCH (październik 2020).

** Cytat z ONZ Harmonia Z Naturą strona internetowa.

bottom of page